BA

Alapszakos komplex vizsga

Alapszakos komplex vizsga

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az irásbeli: egy 8 kérdésből álló teszt kitöltése (20-25 perc), s amennyiben a vizsgázó legalább 4 kérdésre helyesen válaszolt, elkezdheti a szóbeli vizsgát. A kapott jegy ahhoz az előadáshoz lesz beírva, melyet a hallgató felvett. A vizsgáztató a tanszék bármely oktatója vagy doktorandusza lehet.

ÚJKORI EGYETEMES TÖRTÉNELEM, 1789–1914

BA komplex vizsgához követelmények- Újkori egyetemes történelem, 1789–1914

Szószedet az írásbeli tesztkérdésekben előforduló fogalmakhoz:

Action Française; Az amerikai Bill of Rights; az amerikai polgárháború; az amerikaiak második függetlenségi háborúja; amerikai transzkontinentális vasútvonal; Angliában a gabonatörvény eltörlése; az angol választójogi reform; antant; általános választójog Franciaországban; belga függetlenség; berlini kongresszus; Boulangerizmus; Bourbon restauráció; brumaire 18.; bukaresti béke; a dekabristák felkelése; Direktórium alkotmánya (III. év); Egyenlők Összeesküvése; első ópiumháború; az első szerb felkelés; Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata; emsi távirat; Észak-német Szövetség; az 1863-as lengyel felkelés; a Fekete-tenger szorosainak ügye; Felhívás az artois-i nemzethez; Forradalmi Törvényszék; földalatti vasút (mint történelmi fogalom); a földközi-tengeri antant; francia II. császárság; francia II. köztársaság; francia III. köztárság; francia-porosz háború; Gabonavám-ellenes Liga; Gettysburg-i ütközet; görög szabadságharc; a harmadik rend; három császár csatája; három császár szövetsége; három dicsőséges nap; hivatalos népiség (uvarovizmus); Home Rule; Homestead Act; Ifjú Itália mozgalom; jakobinusok; jeffersoni forradalom; jobbágyfelszabadítás és az azt követő reformok Oroszországban; Júliusi Monarchia; Kanada domínium; Kommunista Kiáltvány; a Konföderációs Cikkelyek reformja; Kongó-konferencia; kontinentális zárlat; krími háború; Kulturkampf; Labdaházi eskü; malmöi fegyverszünet; Malthus elmélete; második marokkói válság; Nagy Eszme; a nagy keleti válság; Nankingi Szerződés; Narodnyik mozgalom; nemzeti műhelyek; New Harmony; a német egység; Német Szövetség; német vámszövetség; a népek csatája Lipcse mellett; olasz – török háború; orosz – japán háború; Ötszázak Tanácsa; Párducugrás; párizsi béke; People’s Charter (a Nép Alkotmánylevele); Plombières-i találkozó; prágai béke; rabszolgaság; Rerum novarum; Roma o morte; sadowai csata; San Stefanó-i béke; spanyol-amerikai háború; Szent Szövetség; Szervezeti Szabályzatok; szinopei ütközet; a szipoj felkelés; szlavofilek; Tanzimát; Thermidor (hőség hava); Történelmi Baloldal és Történelmi Jobboldal Olaszországban; trafalgári ütközet; a Valmy-i csata; veronai kongresszus; Vének Tanácsa; Villafranca-i fegyverszünet; a virginiai dinasztia; viszontbiztosítási szerződés.

Szószedet az írásbeli tesztkérdésekben előforduló nevekhez:

Alois Lexa von Aehrenthal, Achmed Arabi ezredes, Gracchus Babeuf, Mihail Alexandrovics Bakunyin, Cesare Balbo, Battenberg Sándor, Berry herceg, Otto von Bismarck, Louis Blériot, Simon Bolívar, John Bright, Edmund Burke, Leo von Caprivi, Camillo Benzo Cavour, Georges Clemenceau, Richard Cobden, Coburg Ferdinánd, Curie-házaspár, Alexander Cuza, Adam Jerzy Czartoryski, Louis David, Jefferson Davis, Thomas Edison, Fridrich Engels, Erzsébet királyné, I.Ferenc, Ferenc Ferdinánd, Ferenc József, Henry Ford, III. Frigyes Vilmos, IV. Frigyes Vilmos, Robert Fulton, Giuzeppe Garibaldi, Vincenzo Gioberti, Giovanni Giolitti, Arthur de Gobineau, Mihail Gorcsakov, Ulysses S. Grant, François Guizot, Alexander Hamilton, Georges Eugène Haussmann (Haussmann báró), Alekszandr Petrovics Izvolszkij, Edward Jenner, Petrovic Karadjordje, I. Károly (Hohenzollern-Sigmaringen), X. Károly, Mihail Kutuzov, Lajos Fülöp, XVIII. Lajost, Robert Edward Lee, XIII. Leó papa, Ferdinánd de Lesseps, Abraham Lincoln, James Madison, Jean-Paul Marat, Charles Maurras, Karl Marx, Giuzeppe Mazzini, I. Miklós, John Stuart Mill, James Monroe, Nyikita Muravjov, Napóleon, III. Napóleon (Louis Bonaparte), Nikolaus August Otto, Robert Owen, Lord Palmerston, Louis Pasteur, Robert Peel, Pavel Pesztyel, VII. Pius pápa, Joseph Wenzel Radetzky, Eliphalet Remington, Maximilien de Robespierre, N.L. Sadi Carnot, I. Sándor, II. Sándor, III. Sándor, José de San Martin, Emmanuel Joseph Sièyes abbé, Merrit Singer, George Stephenson, Mihail Szperanszkij, Alfred von Tirpitz, I. Umberto, Ypszilanti Sándor, Viktória királynő, I. Vilmos, II. Vilmos, James Watt, Wright fivérek, Émile Zola.

Szószedet az írásbeli tesztkérdésekben előforduló földrajzi nevekhez:

Aachen, Agadir, Algéria, Angola, Antietam, Appomatox, Austerlitz, Borogyino, Bosznia-Hercegovina, Buchlau, kis Bulgária, Custozza, Csuzima, Dél-Besszarábia; Drinápoly, Duna-delta; Fasoda, Firenze, Gent, Jéna, Karlsbad, Kelet-Rumélia, Lajbach, Lombardia, Lombard-Velencei Királyság, Majna-Frankfurtban, Moldva, Montenegró, Navarino, Ostrolenka, Philadelphia, Port Arthur; Portsmouth, Románia, Róma, Schleswig, Sedan, Solferino, Szerbia, Szuezi-csatorna, Tanger, Texas, Tilsit, Togo, Torino, Troppau, Unkiar-Iszkeleszi Velence, Verona, Versailles; Villafranca, Waterloo, Zürich.

 

Minta az írásbeli vizsgához

 

II. A szóbeli vizsgán a hallgatók tételt húznak, amit önállóan dolgoznak ki és ismertetnek, egyben számot kell adniuk az előírt szakirodalom és a források ismeretéről is.

Szóbeli tételek:

 1. A vizsgázónak a szóbeli vizsga során az alábbi szakirodalmi ismeretekről kell számot adnia.
 2. A 18. századi francia forradalom és a napóleoni császárság
 3. Napóleon és Európa, 1799-1815
 4. A Bourbon restaurációtól III. Napóleon bukásáig
 5. A harmadik francia köztársaság belpolitikájának fő kérdései, 1871-1914
 6. A Német Szövetség államai és a nemzeti törekvések jelentkezése, 1815-1850
 7. Az 1848-1849-es európai forradalmak kapcsolatai és e forradalmak összehasonlítása
 8. A német egység létrejötte, 1850-1871
 9. Németország politikai rendszere és gazdasági fejlődése, 1871-1914
 10. Nemzetközi kapcsolatok, 1789-1856
 11. Nemzetközi kapcsolatok, 1856-1914
 12. Az egységes olasz nemzetállam kialakulása. Az ország fejlődése 1914-ig
 13. A 19. század eszmetörténete: konzervativizmus, liberalizmus, szocializmus, anarchizmus
 14. Nagy-Britannia társadalmi, politikai fejlődése, 1815-1914
 15.  Az Egyesült Államok megalakulása és első évtizedei Washingtontól Jacksonig, 1789-1837. Az Amerikai Alkotmány
 16. Az Egyesült Államok társadalma és a rabszolgaság, 1789-1868
 17. Az Egyesült Államok a polgárháborútól az I. világháborúig
 18. Kelet-Európa a 19. század első felében: államrendszer, gazdasági, társadalmi fejlődés
 19. A nemzeti mozgalmak Kelet-Európában a 19. század első felében
 20. Oroszország, 1815-1881
 21. A cári Oroszország a 19-20. század fordulóján. Az első orosz forradalom, 1905
 22. A balkáni népek nemzeti felszabadító mozgalmai és az Oszmán Birodalom, 1830-1913
 23. A gyarmati rendszer kiépítése és jellegzetességei Ázsiában és Afrikában, 1815- 1914.
 24. Spanyolország és Portugália gyarmatbirodalmának felbomlása a 19. században
 25. Az új államok Közép-és Dél-Amerikában a 19. században

Irodalomjegyzék:

Kötelező irodalom:

 • Diószegi István - Harsányi Iván - Krausz Tamás - Németh István (szerk.): 20. századi egyetemes történet I. köt (1890-1945), Korona Kiadó, Budapest 1995.
 • Diószegi István: A hatalmi politika másfél évszázada 1789 - 1939, História-MTA Történettudományi Intézete, Budapest 1994.
 • Ormos Mária - Majoros István: Európa a nemzetközi küzdőtéren. Felemelkedés és hanyatlás 1814 - 1945, Janus/Osiris, Budapest 1998.
 • Vadász Sándor (szerk.): 19. századi egyetemes történelem 1789-1914, Korona, Budapest 2005.

Források, forráskiadványok:

(Az alábbi forráskiadványok szerkezetének és tartalmának áttekintő ismerete [nem feldolgozása] kötelező.)

 • Bődy Pál – Urbán Aladár (szerk.): Szöveggyűjtemény az Egyesült Államok történetéhez 1620-1980, Dialog Campus, Pécs 2001.
 • Diószegi István (szerk.): Egyetemes történeti szöveggyűjtemény 1789 – 1914, Korona Kiadó, Budapest 2001.
 • Hahner Péter (szerk.): A nagy francia forradalom dokumentumai, Osiris, Budapest 1999.
 • Kontler László (szerk.): Konzervativizmus 1593-1872, Szöveggyűjtemény, Osiris, Budapest 2002.
 • Németh István: Európa tervek 1300-1945. Visszapillantás a jövőbe, Eötvös Kiadó, 2001.
 • Paléologue, Maurice: A cárok Oroszországa az első világháború alatt, Európa, Budapest 1982.
 • Pulay Gábor (szerk.): Alkotmányok (Egyesült Államok, Egyesült királyság, Német Szövetségi Köztársaság, Francia Köztársaság), MTA, Budapest 1972.
 • Urbán Aladár (szerk.): Nyugat-Európa és Amerika 1789-1918. Új- és legújabbkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény, I/1 - I/2. Tankönyvkiadó, 1970.
 • Vadász Sándor (szerk.): A francia forradalom dokumentumai, Gondolat, Budapest 1967.

Ajánlott irodalom:

 • Anderle Ádám: Latin-Amerika története, Szeged, JATEPress, 2010.
 • Balogh András – Rostoványi Zsolt – Búr Gábor – Anderle Ádám: Nemzet és nacionalizmus Ázsiában, Afrikában, Latin-Amerikában, Budapest, Korona Kiadó, 2003.
 • Bayer József: A politikai gondolkodás története, Budapest, Osiris 1998.
 • Benke József: Az arabok története, Budapest, Kossuth, 1987.
 • Bencze László: Königgrätz. A testvérháború vége, Budapest, Zrínyi, 1991.
 • Bencze László: Solferino, Budapest, 2001.
 • Berend T. Iván - Ránki György: Európa gazdasága a 19. században 1780 - 1914, Budapest, Gondolat, 1987.
 • Bibó István: A kelet-európai kisállamok nyomorúsága. In: Bibó István: Válogatott tanulmányok, Budapest, Magvető 1986. II. 185-265.
 • Bóka Éva: Az európai egységgondolat fejlődéstörténete, Budapest, Napvilág Kiadó, 2001.
 • Cameron, R.: A világgazdaság rövid története a kőkorszaktól napjainkig, Budapest, Maecenas, 1994.
 • Cortázar, Garcia de – Vesga, Gonzales: Spanyolország története, Budapest, Osiris 2001.
 • Diószegi István: A Ferenc József-i kornagyhatalmi politikája, Budapest, Kossuth, 1987.
 • Diószegi István: Bismarck és Andrássy. Magyarország a német hatalmi politikában a XIX. század második felében, Budapest, Teleki László Alapítvány, 1998.
 • Durandin, Catherine: A román nép története, Budapest, Maecenas, 1998.
 • Engelmann, B.: Poroszország. A lehetőségek hazája, Budapest, Gondolat, 1986.
 • Font Márta – Krausz Tamás – Niederhauser Emil – Szvák Gyula: Oroszország története, Budapest, Maecenas, 1997.
 • Fulbrook, Mary: Németország története, Budapest, Maecenas, 1997.
 • Furet, François: A francia forradalom története, 1770-1815, Budapest, 1996.
 • Gáthy Vera: Államigazgatás a gyarmati és független Indiában, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1985.
 • Gergely Jenő: A pápaság története, Budapest, Kossuth, 1982.
 • Gonda Imre - Niederhauser Emil: A Habsburgok. Egy európai jelenség, Budapest, Gondolat, 1977.; Pannonica, 1998.
 • Haerder, Harry: Olaszország története, Budapest, Maecenas, 1992.
 • Hahner Péter: A nagy francia forradalom kisenciklopédiája, Budapest, Minerva, 1989.
 • Hahner Péter: Az Egyesült Államok elnökei, Budapest, Maecenas, 1998.
 • Heller, Mihail: Az orosz birodalom története, Budapest, Osiris–2000 K., 1996.
 • Hobsbawm, E. J.: A forradalmak kora, 1789 - 1848, Budapest, Kossuth, 1988.
 • Hobsbawm, E. J.: A tőke kora, 1848 - 1875, Budapest, Kossuth, 1988.
 • Horváth Emőke – Lehoczki Bernadett: Diplomácia és Nemzetközi Kapcsolatok: Amerika a XIX-XXI. Században: Tanulmánykötet, Budapest: L'Harmattan, 2019.
 • J. Nagy László: Az arab országok története a XIX-XX. században, Budapest, Eötvös Kiadó, 1997.
 • Jászai Magda: Mazzini, Budapest, Gondolat, 1977.
 • Jászai Magda: Cavour, Budapest, Akadémiai, 1986.
 • Jelavich, Barbara: A Balkán története, I. kötet, 18. és 19. század, Budapest, Osiris-2000, 1996.
 • Komlos, John: Az Osztrák-magyar Monarchia mint közös piac, Budapest, 1989.
 • Kontler Kászló: Az állam rejtelmei. Brit konzervativizmus és a politika kora újkori nyelve, Budapest, Atlantisz, 1997.
 • Kosáry Domokos: Magyarország és a nemzetközi politika 1848-1849-ben, Budapest, História- MTA Történettudományi Intézete, 1999.
 • Köves Erzsébet: Kelet és Nyugat. Orosz eszmék I. Miklós korában, Budapest, 1982.
 • Krausz Tamás: A cártól a komisszárokig, Budapest, 1987.
 • Landes, D. S.: Az elszabadult Prométheusz. Technológiai változások és ipari fejlődés Nyugat- Európában 1750-től napjainkig, Budapest, Gondolat, 1986.
 • Lefebvre, Georges: Napóleon, Budapest, Gondolat, 1975.
 • Lilón D. – Nagy M. – Santosné Blastik M. – Semsey V. – Szilágyi Á.J. : Latin-Amerika 1750-1840 – A gyarmati rendszer felbomlásától a független államok megalakulásáig, Budapest, KRE – L’Harmattan, 2013.
 • Ludassy Mária: A trón, az oltár és az emberi jogok. Katolikus és liberális gondolkodók a restauráció korabeli Franciaországban, Budapest, Magvető, 1984.
 • Ludassy Mária (szerk.): Az angolszász liberalizmus klasszikusai I., Budapest, Atlantisz, 1991.
 • Magyar László afrikai utazásai, Budapest, Panoráma, 1985.
 • Majoros István: Sedan. Francia-porosz háború 1870-1871, Budapest, Zrínyi, 1993.
 • Majoros István: Vereségtől a győzelemig. Franciaország a nemzetközi kapcsolatok rendszerében 1871-1920, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2004.
 • Manent, Pierre: A liberális gondolat története, Pécs, Tanulmány Kiadó, 1994.
 • Mannheim Károly: A konzervativizmus. Tanulmány a tudás szociológiájáról, Budapest, Cserépfalvi, 1994.
 • Matuz József: Az Oszmán Birodalom története, Budapest, 1990.
 • Mátyás Antal: A korai közgazdaságtan története, Budapest, Aula, 1999.
 • Mérei Gyula: Föderációs tervek Délkelet-Európában és a Habsburg monarchia, Budapest, Kossuth, 1965.
 • Miskolczy Ambrus: Határjárás a román-magyar közös múltban, Budapest, Lucidus, 2004.
 • Múltunk, 1998/3-4. – Liberalizmus
 • Múltunk, 2000/4. – Anarchizmus
 • Múltunk, 2001/2-3. – Szocializmus
 • Múltunk, 2002/3-4. - Konzervativizmus
 • Németh István: Németország története. Egységtől az egységig, 1871-1990, Budapest, Aula, 2002.
 • Niederhauser Emil: Kelet-Európa története, Budapest, História - MTA Történettudományi Intézete, 2001.
 • Niederhauser Emil - Sargina Ludmilla: Az orosz kultúra a 19. században, Budapest, 1970.
 • Palotás Emil: A Balkán-kérdés az osztrák-magyar és az orosz diplomáciában a XIX. század végén, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1972.
 • Palotás Emil: Az osztrák - Magyar Monarchia balkáni politikája a berlini kongresszus után 1878 - 1881, Budapest, Akadémiai, 1982.
 • Pete László: Itáliától Olaszországig. A Risorgimento és az olasz egyesítés, Budapest, Gondolat, 2018.
 • Pete László: Olaszország Története a Kezdetektől Napjainkig, [Budapest]: Rubicon Intézet, 2023.
 • Price, Roger: Franciaország története, Budapest, Osiris, 1996.
 • Quinton, Antony: A tökéletlenség politikája. Az angol konzervatív gondolkodás vallásos és szekuláris tradíciója Hookertől Oakeshottig, Pécs, Tanulmány Kiadó, 1995.
 • Rátz Kálmán: A pánszlávizmus története, Budapest, Kisebbségkutatás Könyvek, 2000.
 • Reischauer, Edwin O.: Japán története,  Budapest, Maecenas, 1995.
 • Roberts, Martin: Európa története 1789-1914. Az ipari forradalom és a liberalizmus kora, Budapest, 1992.
 • Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép és Délkelet-Európában a 19. és 20. században, Budapest, Napvilág, 1998.
 • Rostoványi, Zsolt.: Mit kell tudni az iszlámról? Budapest, Kossuth, 1983.
 • Salgó László - Balogh András: A gyarmati rendszer története, 1870-1955., Budapest, Kossuth, 1980.
 • Saraiva, José Hermano: Portugália rövid története, Budapest, Equinter, 2010.
 • Sellers, Charles - May, Henry - Mcmillen, Neil R.: Az Egyesült Államok története, Budapest, Maecenas, 1995.
 • Semsey Viktória: A polgári átalakulás Spanyolországban 1808-1868., Budapest,  L'Harmattan, 2005.
 • Simon Róbert: A Korán világa, Budapest, Helikon, 1987.
 • Soboul, A.: A francia forradalom története, 1789-1799, Budapest, Kossuth, 1986.
 • Szarka, László (szerk.): Csehország a Habsburg Monarchiában, Budapest, 1989.
 • Székely Gábor: Béke és háború. A nemzetközi szervezetek története, Budapest, Napvilág Kiadó, 1998.
 • Szilágyi Ágnes Judit: Az "Atlantisz-álom" a Modernizáció és a Nacionalizmus Korában: Portugália és Brazília, 1889-1930. Budapest, L'Harmattan Kiadó, 2022.
 • Szokolay Katalin: Lengyelország története, Budapest, Balassi, 1996.
 • Szvák Gyula (szerk.): Szürke eminenciások, Budapest, Kozmosz, 1989.
 • Taylor, A. J. P.: Harc a hatalomért. Európa 1848-1918, Budapest, Scolar, 2000.
 • Tokody Gyula - Niederhauser Emil: Németország története, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1983.
 • Topolski, J.: Lengyelország története, Budapest, Gondolat, 1989.
 • Tulard, Jean: Napóleon, Budapest, Osiris 1997.
 • Urbán Aladár: Európa a forradalom forgószelében 1848-1849, Budapest, Kossuth, 1970.
 • Vadász Sándor (szerk.): Tanulmányok a francia forradalom történetéből, Budapest, Kossuth 1989.
 • Vadász Sándor: Emberek és eszmék a francia forradalomban, 1789-1799, Budapest, Gondolat 1989.
 • Wittman Tibor: Latin-Amerika története, Budapest, Gondolat 1971. (második kiadás 1978.)
 • Zsigmond László: Claude-Henri Saint-Simon. A XIX. század politikai gondolkodásának történetéből, Budapest, Akadémiai, 1977.
 • Zsigmond László: August Comte. A XIX. század politikai gondolkodásának történetéből, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1984.

JELENKORI EGYETEMES TÖRTÉNELEM, 1914 - 2001

BA komplex vizsgához követelmények- Jelenkori egyetemes történelem, 1918–2004 (BBN-TÖR-281)

Szószedet az írásbeli tesztkérdésekben előforduló fogalmakhoz:

algériai háború, állóháború, angol megbékélési politika (appeasement), antikomintern paktumot, Balkán-konferencia, Balkán Szövetség, Balti Paktum, Berlin-Róma tengely, berlini fal, Bretton Woods-i értekezlet, Brezsnyev-doktrina, Briand-Kellogg paktum, Chaco-háború, Csehszlovák Köztársaság (I. és II.), Dawes-terv, D-Day, enózisz-mozgalom (EOKA), enyhülési politika, Európa-gondolat, feltartóztatási doktrína, Francia Köztársaság (III., IV. és V.), GATT, genfi leszerelési konferencia, hadikommunizmus, háromhatalmi egyezmény, Heimwehr-mozgalom, helsinki záróokmány, Hoover-maratórium, IBRD, IMF, keleti szerződések az NSZK-val, KGST, Kisantant, kolhoz, Kommunista Internacionálé, korlátlan tengeralattjáró-háború, kubai rakéta válság, kvantung hadsereg, locarnói szerződés, luzitán integralizmus, Marshall-terv, maastrichti szerződés, Mitteleurópa, Molotov-Ribbentrop-paktum, Mountbatten-terv, müncheni egyezmény, nagy ugrás” és a „kiigazítás” Kínában, NEP, New Deal, Négyhatalmi egyezmény, Németország-szerződés, Népszövetség, népszövetségi mandátum rendszer, osztrák államszerződés, osztrák komplex feladatterv (1970-1983), pánafrikanizmus, Párizs-környéki békeszerződések, permanens forradalom elmélete, peronizmus, rapallói szerződés, „római menetelés”, SALT-I., SALT-II., Sinatra-doktrina, spanyol polgárháború, spanyolnátha, szovhoz, Tardieu-terv, Tájékoztató Iroda (Kominform), Triffin dilemma, Varsói Szerődés, Young-terv.

Szószedet az írásbeli tesztkérdésekben előforduló nevekhez:

K. Adenauer, Salvador Allende, G. Andreotti, J.V. Andropov, C. Attlee, R. Barzel, G.Bauer, Léon Blum, L.I. Brezsnyev, H. Brugmans, H.Brüning, Ny.I. Buharin, Marcelo Caetano, K. Carstens, A. Césaire, Neville Chamberlain, Jacques Chirac, W. Churchill, W.Cuno, K.U. Csernyenko, G.V. Csicserin, É. Daladier, K. Fehrenbach, M. Garvey, Alcide de Gasperi, Charles de Gaulle, E. Gierek, Valéry Giscard d’Estaing, F. Foch, F. Franco, M. Gorbacsov, G. Heinemann, R. Herzog, Th. Heuss, Paul von Hindenburg, A. Hitler, Ny. Sz. Hruscsov, L.B. Kamenyev, Radovan Karadzsics, A. F. Kerenszkij, Sz. Kirov, Bruno Kreisky, V.I. Lenin, M.M. Litvinov, E. Ludendorff, H.Luther, H. Lübke, III. Makáriosz ciprusi érsek, Iuliu Maniu, George C. Marshall, W.Marx, T.G. Masaryk, François Mitterrand, V. Molotov, J. Monnet, B. Mussolini, H.Müller, F. von Papen, H. P. Pétain, Józef Klemens Piłsudski, Georges Pompidou, P. Ramadier, Walther Rathenau, J. Rau, Joachim von Ribbentrop, A.O. Salazar, W. Scheel, Ph.Scheidemann, K. von Schleicher, Robert Schuman, G.Stresemann, J.V. Sztálin, L.D. Trockij, Harry S. Truman, Richard von Weizsäcker, J.Wirth, P. van Zeeland, G.J. Zinovjev,

Szószedet az írásbeli tesztkérdésekben előforduló földrajzi nevekhez:

Albánia, Bengália, Brit-India, Ciprus, Danzig, Etiópia, Dél-Nyugat-Afrika, Guantánamói-öböl, Hindusztán, Indokína, Kelet-Poroszország, Königsberg, Mandzsúria, Normandia, Pakisztán, Pandzsáb, Saar-vidék, Szerb-Horvát-Szlovén Állam vagy Királyság, Szudéta-vidék, Török Birodalom.

Minta az írásbeli vizsgához

 

Szóbeli vizsga tételei

 1. Az első világháború (katonai és diplomáciatörténete)
 2. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása; Közép- és Kelet-Európa kisállamai (Lengyelország, Románia, Jugoszlávia, Csehszlovákia, Bulgária, Albánia, Ausztria, balti államok) a két világháború között
 3. Nemzetközi kapcsolatok 1919-1939
 4. Nyugat-Európa (Egyesült Királyság, Franciaország, Németország) a két világháború között
 5. Dél- és Délnyugat-Európa országai (Olaszország, Spanyolország, Portugália) a két világháború között
 6. A Szovjetunió a két világháború között, 1919-1939
 7. Az Amerikai Egyesült Államok a két világháború között
 8. A Távol-Kelet országai (Kína, Japán, India) a két világháború között
 9. A második világháború, 1939-1945
 10. Nemzetközi kapcsolatok (hidegháború, bipoláris világrend) 1945-2001
 11. A nyugat-európai integráció a második világháború után, 1945-2001
 12. A Szovjetunió és utódállamai
 13. Nyugat-Európa országai (Franciaország, Egyesült Királyság, NSZK) 1945-2001
 14. Közép- és Kelet-Európa (Ausztria, NDK, Csehszlovákia, Lengyelország, Románia) a második világháború után
 15. Dél- és Délnyugat-Európa (Olaszország, Spanyolország, Portugália) a második világháború után
 16. A balkáni országok a második világháború után
 17. Észak-Európa a 20. században
 18. Az Amerikai Egyesült Államok fejlődésének fő vonásai a második világháború után
 19. Latin-Amerika fő fejlődési jellemzői a 20. században
 20. Japán és Délkelet-Ázsia a második világháború után
 21. India, Kína és Indokína a második világháború után
 22. Közel- és Közép-Kelet a 20. században
 23. Afrika a 20. században

Források:

 • Ádám Magda – Ormos Mária (szerk.): Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről 1919-1920. Trianon, Akadémiai, Budapest, 2004
 • Almási János-Girus Károly-Kis Aladár: Nyugat-Európa és az Egyesült Államok 1918-1939. Új- és legújabbkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény 2/1. köt. Tankönyvkiadó, Budapest,1976
 • Balogh András (szerk.): Szöveggyűjtemény a gyarmatosítás és a nemzeti felszabadító mozgalom történetéhez, 1914-1939. Tankönyvkiadó, Budapest, 1974
 • Csizmadia Sándor - Molnár Gusztáv - Pataki Gábor Zsolt (szerk.): Geopolitikai szöveggyűjtemény, Budapest 1999
 • Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések, 1918-1945. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó - Gondolat, Budapest, 1983
 • Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések, 1945 - 1982, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó - Gondolat, Budapest, 1985
 • Lugosi Győző (szerk.): Dokumentumok a Közel- és Közép-Kelet történetéhez, 1914-1980, Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.
 • Németh István (szerk.): Európa 1945-2000. A megosztástól az egységig, Aula, Budapest 2004

Kötelező irodalom:

 • 20. századi egyetemes történet. I-II. kötet. (Szerk: Németh István). Osiris, Budapest, 2005.

Ajánlott irodalom:

 • Ádám Magda: A kisantant és Európa 1920-1929, Akadémiai, Budapest 1989
 • Ádám Magda: A kisantant, 1920-1938, Kossuth, Budapest 1981
 • Andor László - Surányi Róbert: Roosevelt - Churchill, Pannonica, Budapest 1999
 • Apor Éva: Irán, birodalmak, hagyományok, Körösi Csoma Társaság, 1994
 • Balogh András – Rostoványi Zsolt – Búr Gábor – Anderle Ádám: Nemzet és nacionalizmus Ázsiában, Afrikában, Latin-Amerikában, Korona Kiadó, Budapest 2003
 • Balogh László: Románia története, Aula, Budapest 2002
 • Békés Márton: Amerikai neokonzervativizmus. Egy kisiklott ellenforradalom, Századvég, Budapest, 2008
 • Berend T. Iván - Ránki György: Közép- és Kelet-Európa gazdasági fejlődése a 19-20. században, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1976
 • Berend T. Iván: Európa gazdasága a 20. században, História, Budapest, 2008
 • Bibó István: Az európai egyensúlyról és békéről. In: Válogatott tanulmányok II. köt. Magvető, 1986
 • Borhi László: Az Egyesült Államok és a szovjet zóna (1945-1990). Kronológia, História könyvtár, Budapest 1994
 • Diószegi István: A hatalmi politika másfél évszázada 1789 - 1939, História-MTA, Budapest 1994
 • Egedy Gergely: Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok elméletébe, HVGORAC, Budapest, 2007
 • Egedy Gergely: Brit konzervatív gondolkodás és politika (XIX-XX. század), Századvég Kiadó, Budapest 2005
 • Egedy Gergely: Nagy-Britannia története, Aula, Budapest 1999
 • Fejtő Ferenc: A népi demokráciák története, Magvető, 1991
 • Fejtő Ferenc: Rekviem egy hajdanvolt birodalomért. Ausztria-Magyarország szétrombolása, Atlantisz, Budapest 1997
 • Fischer Ferenc: A megosztott világ. A Kelet-Nyugat, Észak-Dél nemzetközi kapcsolatok fő vonásai, 1941-1991, Budapest 1996. (legújabb kiadás: Dialóg Campus, Pécs 2001)
 • Font Márta – Krausz Tamás – Niederhauser Emil – Szvák Gyula: Oroszország története, Maecenas, Budapest 1997
 • García, José: Spanyolország a 20. században, Kossuth 1973
 • Gazdag Ferenc: Európai integráció és külpolitika, Osiris, Budapest 2005
 • Gazdag Ferenc: Európai integrációs intézmények, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Osiris 1992
 • Gazdag Ferenc: Franciaország története, 1945 - 1995, Zrínyi 1995
 • Gergely Jenő: A pápaság története, Kossuth 1982
 • Hobsbawm, E. J.: A szélsőségek kora. A rövid 20. század története 1914-1991. Pannonica Kiadó, 1998
 • Horváth Emőke – Lehoczki Bernadett: Diplomácia és Nemzetközi Kapcsolatok: Amerika a XIX-XXI. Században: Tanulmánykötet, Budapest: L'Harmattan, 2019.
 • Horváth Jenő – Paragi Beáta – Csicsmann László: Nemzetközi kapcsolatok története 1941-1991, Grotius könyvtár, Veszprém 2009
 • J. Nagy László: Az arab országok története a XIX-XX. században. Eötvös Kiadó, 1997
 • Jelavich, Barbara: A Balkán története, II. kötet, 20. század, Orisis-2000, Budapest, 1996
 • Jordán Gyula: Kína története, Aula, Budapest 1999
 • Juhász József - Márkusz L. – Tálas P. – Velki L.: Kinek a békéje? Háború és béke a volt Jugoszláviában, Zrínyi, Budapest 2003
 • Juhász József: Volt egyszer egy Jugoszlávia, Aula, Budapest 1999
 • Kennedy Paul: A nagyhatalmak tündöklése és bukása: Gazdasági változások és katonai konfliktusok 1500-2000, Budapest, 1992
 • Kerekes György: Kubától Chiléig. Forradalmak és ellenforradalmak Latin-Amerikában, Budapest, 1974
 • Keynes, John Maynard: A békeszerződés gazdasági következményei, Európa, 2000
 • Kissinger, Henry: Diplomácia, Panem - McGraw-Hill-Grafo, 1996
 • Kogelfranz, Siegfried: Jalta öröksége, Független Kiadó, 1990
 • Kövics Emma: Az európai egység kérdése és Németország 1919-1933, Akadémiai, Budapest 1992
 • Krausz Tamás: Antiszemitizmus, Holokauszt, államszocializmus, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2004
 • Krausz Tamás: Lenin. Társadalomelméleti rekonstrukció, Napvilág, Budapest, 2008
 • Krausz Tamás: Szovjet thermidor. A sztálini fordulat szellemi előzményei 1917-1928, Napvilág, 1996
 • Krausz Tamás: Sztálin élete és kora, Pannonica, Budapest 2003
 • Láng Imre: Az Egyesült Államok története 1945 után, Universitas, 1995
 • Lipták Dorottya - Ring Éva (szerk.): Tradíciók és modernitás. Közép- és kelet-európai perspektívák, Budapest 1996
 • Lukacs, John: 1945. A nulla év. Európa, Budapest 1996
 • Lukacs, John: Az európai világháború 1939-1941. Európa, Budapest 1995
 • Németh István: Németország története. Egységtől az egységig, 1871-1990, Aula, Budapest 2002
 • Niederhauser Emil: Kelet-Európa története, História, MTA Történettudományi Intézete, Budapest 2001
 • Ormos Mária - Majoros István: Európa a nemzetközi küzdőtéren. Felemelkedés és hanyatlás 1814 - 1945, Janus/Osiris, Budapest 1998
 • Ormos Mária: Hitler, T-Twins, 1993
 • Ormos Mária: Politikai eszmék, politikai gyakorlatok a 20-21. században, Napvilág, Budapest, 2009
 • Oszetzky Tamás: Arab-izraeli háborúk, Zrínyi, 1984
 • Palotás Emil: Kelet-Európa története a 20. század első felében, Osiris, Budapest 2003
 • Pándi Lajos: Köztes Európa 1763-1993, Budapest 1995
 • Pete László: Olaszország Története a Kezdetektől Napjainkig, [Budapest]: Rubicon Intézet, 2023.
 • Polonyi Péter: Kína története, Maecenas, Budapest 1994
 • Price, Roger: Franciaország története, Osiris, Budapest 1996
 • Ránki György: Gazdaság és külpolitika. A nagyhatalmak harca a délkelet-európai gazdasági hegemóniáért, 1919-1939, Magvető, Budapest 1981
 • Réti György: Albánia sorsfordulói, Budapest 2000
 • Ring Éva: Államnemzet és kultúrnemzet válaszútján, Eötvös, Budapest 2004
 • Roberts, Martin: Európa története, 1900-1973. Az új barbárság kora? Akadémiai, Budapest 1992
 • Romsics Ignác (szerk.): Integrációs törekvések Közép- és Kelet-Európában a 19. és a 20. században, Teleki László Alapítvány, Budapest 1997
 • Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép és Délkelet-Európában a 19. és 20. században, Napvilág, Budapest 1998
 • Sellers, Charles - May, Henry - Mcmillen, Neil R.: Az Egyesült Államok története, Maecenas, 1995
 • Shirer, William L.: A Harmadik Birodalom felemelkedése és bukása, Teleteacher, 1995
 • Sokcsevits Dénes - Szilágyi Imre - Szilágyi Károly: Déli szomszédaink története, Budapest 1994
 • Szarka László: A szlovákok története, Budapest 1994
 • Székely Gábor: Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története, Napvilág Kiadó, Budapest 1998
 • Székely Gábor: Hitler – Sztálin – Chamberlain, Az elkerülhetetlen II. világháború, Volos Kiadó, Bp. 2019.
 • Szilágyi Ágnes Judit: Az "Atlantisz-álom" a Modernizáció és a Nacionalizmus Korában: Portugália és Brazília, 1889-1930. Budapest, L'Harmattan Kiadó, 2022.
 • Szilágyi István: Portugália a huszadik században, L’Harmattan, Bp. 2015.
 • Szokolay Katalin: Lengyelország története, Balassi, Budapest 1996
 • Taylor, A. J. P.: A második világháború okai, Scolar, Budapest 1998
 • Taylor, A. J. P.: Európa tündöklése és bukása, Scolar, Budapest 1999
 • Zöllner, Erich: Ausztria története, Osiris, 1998