OT

OT szigorlat

OT szigorlat

Osztatlan tanárképzés – Részmodulzáró követelmények

Újkori egyetemes történelem, 1789–1914

Újkori egyetemes történelem, 1789–1918

A vizsga két részből, írásbeliből (6–12 kérdést tartalmazó tesztből) és szóbeliből áll.

Szószedet az írásbeli tesztkérdésekben előforduló fogalmakhoz:

Action Française; Az amerikai Bill of Rights; az amerikai polgárháború; az amerikaiak második függetlenségi háborúja; amerikai transzkontinentális vasútvonal; Angliában a gabonatörvény eltörlése; az angol választójogi reform; antant; általános választójog Franciaországban; belga függetlenség; berlini kongresszus; Boulangerizmus; Bourbon restauráció; brumaire 18.; bukaresti béke; a dekabristák felkelése; Direktórium alkotmánya (III. év); Egyenlők Összeesküvése; első ópiumháború; az első szerb felkelés; Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata; emsi távirat; Észak-német Szövetség; az 1863-as lengyel felkelés; a Fekete-tenger szorosainak ügye; Felhívás az artois-i nemzethez; Forradalmi Törvényszék; földalatti vasút (mint történelmi fogalom); a földközi-tengeri antant; francia II. császárság; francia II. köztársaság; francia III. köztárság; francia-porosz háború; Gabonavám-ellenes Liga; Gettysburg-i ütközet; görög szabadságharc; a harmadik rend; három császár csatája; három császár szövetsége; három dicsőséges nap; hivatalos népiség (uvarovizmus); Home Rule; Homestead Act; Ifjú Itália mozgalom; jakobinusok; jeffersoni forradalom; jobbágyfelszabadítás és az azt követő reformok Oroszországban; Júliusi Monarchia; Kanada domínium; Kommunista Kiáltvány; a Konföderációs Cikkelyek reformja; Kongó-konferencia; kontinentális zárlat; krími háború; Kulturkampf; Labdaházi eskü; malmöi fegyverszünet; Malthus elmélete; második marokkói válság; Nagy Eszme; a nagy keleti válság; Nankingi Szerződés; Narodnyik mozgalom; nemzeti műhelyek; New Harmony; a német egység; Német Szövetség; német vámszövetség; a népek csatája Lipcse mellett; olasz – török háború; orosz – japán háború; Ötszázak Tanácsa; Párducugrás; párizsi béke; People’s Charter (a Nép Alkotmánylevele); Plombières-i találkozó; prágai béke; rabszolgaság; Rerum novarum; Roma o morte; sadowai csata; San Stefanó-i béke; spanyol-amerikai háború; Szent Szövetség; Szervezeti Szabályzatok; szinopei ütközet; a szipoj felkelés; szlavofilek; Tanzimát; Thermidor (hőség hava); Történelmi Baloldal és Történelmi Jobboldal Olaszországban; trafalgári ütközet; a Valmy-i csata; veronai kongresszus; Vének Tanácsa; Villafranca-i fegyverszünet; a virginiai dinasztia; viszontbiztosítási szerződés.

Szószedet az írásbeli tesztkérdésekben előforduló nevekhez:

Alois Lexa von Aehrenthal, Achmed Arabi ezredes, Gracchus Babeuf, Mihail Alexandrovics Bakunyin, Cesare Balbo, Battenberg Sándor, Berry herceg, Otto von Bismarck, Louis Blériot, Simon Bolívar, John Bright, Edmund Burke, Leo von Caprivi, Camillo Benzo Cavour, Georges Clemenceau, Richard Cobden, Coburg Ferdinánd, Curie-házaspár, Alexander Cuza, Adam Jerzy Czartoryski, Louis David, Jefferson Davis, Thomas Edison, Fridrich Engels, Erzsébet királyné, I.Ferenc, Ferenc Ferdinánd, Ferenc József, Henry Ford, III. Frigyes Vilmos, IV. Frigyes Vilmos, Robert Fulton, Giuzeppe Garibaldi, Vincenzo Gioberti, Giovanni Giolitti, Arthur de Gobineau, Mihail Gorcsakov, Ulysses S. Grant, François Guizot, Alexander Hamilton, Georges Eugène Haussmann (Haussmann báró), Alekszandr Petrovics Izvolszkij, Edward Jenner, Petrovic Karadjordje, I. Károly (Hohenzollern-Sigmaringen), X. Károly, Mihail Kutuzov, Lajos Fülöp, XVIII. Lajost, Robert Edward Lee, XIII. Leó papa, Ferdinánd de Lesseps, Abraham Lincoln, James Madison, Jean-Paul Marat, Charles Maurras, Karl Marx, Giuzeppe Mazzini, I. Miklós, John Stuart Mill, James Monroe, Nyikita Muravjov, Napóleon, III. Napóleon (Louis Bonaparte), Nikolaus August Otto, Robert Owen, Lord Palmerston, Louis Pasteur, Robert Peel, Pavel Pesztyel, VII. Pius pápa, Joseph Wenzel Radetzky, Eliphalet Remington, Maximilien de Robespierre, N.L. Sadi Carnot, I. Sándor, II. Sándor, III. Sándor, José de San Martin, Emmanuel Joseph Sièyes abbé, Merrit Singer, George Stephenson, Mihail Szperanszkij, Alfred von Tirpitz, I. Umberto, Ypszilanti Sándor, Viktória királynő, I. Vilmos, II. Vilmos, James Watt, Wright fivérek, Émile Zola.

Szószedet az írásbeli tesztkérdésekben előforduló földrajzi nevekhez:

Aachen, Agadir, Algéria, Angola, Antietam, Appomatox, Austerlitz, Borogyino, Bosznia-Hercegovina, Buchlau, kis Bulgária, Custozza, Csuzima, Dél-Besszarábia; Drinápoly, Duna-delta; Fasoda, Firenze, Gent, Jéna, Karlsbad, Kelet-Rumélia, Lajbach, Lombardia, Lombard-Velencei Királyság, Majna-Frankfurtban, Moldva, Montenegró, Navarino, Ostrolenka, Philadelphia, Port Arthur; Portsmouth, Románia, Róma, Schleswig, Sedan, Solferino, Szerbia, Szuezi-csatorna, Tanger, Texas, Tilsit, Togo, Torino, Troppau, Unkiar-Iszkeleszi Velence, Verona, Versailles; Villafranca, Waterloo, Zürich.

 

II. A szóbeli vizsgán a hallgatók tételt húznak, amit önállóan dolgoznak ki és ismertetnek, egyben számot kell adniuk az előírt szakirodalom és a források ismeretéről is.

Kérdések (vizsgatételek):

1.         A 18. századi francia forradalom és a napóleoni császárság

2.         Napóleon és Európa, 1799-1815

3.         A Bourbon restaurációtól III. Napóleon bukásáig

4.         A harmadik francia köztársaság belpolitikájának fő kérdései, 1871-1914

5.         A Német Szövetség államai és a nemzeti törekvések jelentkezése, 1815-1850

6.         Az 1848-1849-es európai forradalmak kapcsolatai és e forradalmak összehasonlítása

7.         A német egység létrejötte, 1850-1871

8.         Németország politikai rendszere és gazdasági fejlődése, 1871-1914

9.         Nemzetközi kapcsolatok, 1789-1856

10.       Nemzetközi kapcsolatok, 1856-1914

11.       Az egységes olasz nemzetállam kialakulása. Az ország fejlődése 1914-ig

12.       A 19. század eszmetörténete: konzervativizmus, liberalizmus, szocializmus, anarchizmus

13.       Nagy-Britannia társadalmi, politikai fejlődése, 1815-1914

14.       Az Egyesült Államok megalakulása és első évtizedei Washingtontól Jacksonig, 1789-1837. Az Amerikai Alkotmány

15.       Az Egyesült Államok társadalma és a rabszolgaság, 1789-1868

16.       Az Egyesült Államok a polgárháborútól az I. világháborúig

17.       Kelet-Európa a 19. század első felében: államrendszer, gazdasági, társadalmi fejlődés

18.       A nemzeti mozgalmak Kelet-Európában a 19. század első felében

19.       Oroszország, 1815-1881

20.       A cári Oroszország a 19-20. század fordulóján. Az első orosz forradalom, 1905

21.       A balkáni népek nemzeti felszabadító mozgalmai és az Oszmán Birodalom, 1830-1913

22.       A gyarmati rendszer kiépítése és jellegzetességei Ázsiában és Afrikában, 1815- 1914.

23.       Spanyolország és Portugália gyarmatbirodalmának felbomlása a 19. században

24.       Az új államok Közép-és Dél-Amerikában a 19. században

 

Irodalomjegyzék:

A vizsgázónak a szóbeli vizsga során az alábbi szakirodalmi ismeretekről kell számot adnia.

Kötelező irodalom:

Diószegi István - Harsányi Iván - Krausz Tamás - Németh István (szerk.): 20. századi egyetemes történet I. köt (1890-1945), Korona Kiadó, Budapest 1995.

Diószegi István: A hatalmi politika másfél évszázada 1789 - 1939, História-MTA Történettudományi Intézete, Budapest 1994.

Vadász Sándor (szerk.): 19. századi egyetemes történelem 1789-1914, Korona, Budapest 2005.

 

Források, forráskiadványok:

(Az alábbi forráskiadványok szerkezetének és tartalmának áttekintő ismerete [nem feldolgozása] kötelező.)

Bődy Pál – Urbán Aladár (szerk.): Szöveggyűjtemény az Egyesült Államok történetéhez 1620-1980, Dialog Campus, Pécs 2001.

Diószegi István (szerk.): Egyetemes történeti szöveggyűjtemény 1789 – 1914, Korona Kiadó, Budapest 2001.

Hahner Péter (szerk.): A nagy francia forradalom dokumentumai, Osiris, Budapest 1999.

Kontler László (szerk.): Konzervativizmus 1593-1872, Szöveggyűjtemény, Osiris, Budapest 2002.

Németh István: Európa tervek 1300-1945. Visszapillantás a jövőbe, Eötvös Kiadó, 2001.

Paléologue, Maurice: A cárok Oroszországa az első világháború alatt, Európa, Budapest 1982.

Pulay Gábor (szerk.): Alkotmányok (Egyesült Államok, Egyesült királyság, Német Szövetségi Köztársaság, Francia Köztársaság), MTA, Budapest 1972.

Urbán Aladár (szerk.): Nyugat-Európa és Amerika 1789-1918. Új- és legújabbkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény, I/1 - I/2. Tankönyvkiadó, 1970.

Vadász Sándor (szerk.): A francia forradalom dokumentumai, Gondolat, Budapest 1967.

 

Ajánlott irodalom:

Balogh András – Rostoványi Zsolt – Búr Gábor – Anderle Ádám: Nemzet és nacionalizmus Ázsiában, Afrikában, Latin-Amerikában, Korona Kiadó, Budapest 2003.

Bayer József: A politikai gondolkodás története, Osiris 1998.

Benke József: Az arabok története, Kossuth, 1987.

Bencze László: Königgrätz. A testvérháború vége, Zrínyi, Budapest 1991

Bencze László: Solferino, Budapest 2001.

Berend T. Iván - Ránki György: Európa gazdasága a 19. században 1780 - 1914, Gondolat, 1987.

Bibó István: A kelet-európai kisállamok nyomorúsága. In: Bibó István: Válogatott tanulmányok, Magvető 1986. II. 185-265.

Bóka Éva: Az európai egységgondolat fejlődéstörténete, Napvilág Kiadó, Budapest 2001.

Cameron, R.: A világgazdaság rövid története a kőkorszaktól napjainkig, Maecenas, 1994.

Cortázar, Garcia de – Vesga, Gonzales: Spanyolország története, Osiris 2001.

Diószegi István: A Ferenc József-i kornagyhatalmi politikája, Kossuth, 1987.

Diószegi István: Bismarck és Andrássy. Magyarország a német hatalmi politikában a XIX. század második felében, Teleki László Alapítvány, 1998.

Durandin, Catherine: A román nép története, Maecenas, Budapest 1998.

Engelmann, B.: Poroszország. A lehetőségek hazája, Gondolat, Budapest, 1986.

Font Márta – Krausz Tamás – Niederhauser Emil – Szvák Gyula: Oroszország története, Maecenas, Budapest 1997.

Fulbrook, Mary: Németország története, Maecenas, 1997.

Furet, François: A francia forradalom története, 1770-1815, Budapest 1996.

Gáthy Vera: Államigazgatás a gyarmati és független Indiában, Akadémiai Kiadó, 1985.

Gergely Jenő: A pápaság története, Kossuth 1982.

Gonda Imre - Niederhauser Emil: A Habsburgok. Egy európai jelenség, Gondolat 1977.; Pannonica, 1998.

Haerder, Harry: Olaszország története, Maecenas, 1992.

Hahner Péter: A nagy francia forradalom kisenciklopédiája, Minerva 1989.

Hahner Péter: Az Egyesült Államok elnökei. Maecenas, 1998.

Heller, Mihail: Az orosz birodalom története. Osiris–2000 K., Bp. 1996.

Hobsbawm, E. J.: A forradalmak kora, 1789 - 1848, Kossuth, Budapest 1988.

Hobsbawm, E. J.: A tőke kora, 1848 - 1875, Kossuth, Budapest 1988.

Horváth Emőke – Lehoczki Bernadett: Diplomácia és Nemzetközi Kapcsolatok: Amerika a XIX-XXI. Században: Tanulmánykötet, Budapest: L'Harmattan, 2019.

J. Nagy László: Az arab országok története a XIX-XX. században. Eötvös Kiadó, 1997.

Jászai Magda: Mazzini, Gondolat, Budapest 1977.

Jászai Magda: Cavour, Akadémiai, 1986.

Jelavich, Barbara: A Balkán története, I. kötet, 18. és 19. század, Osiris-2000, Budapest 1996.

Jelavich, Barbara: A Balkán története, II. kötet, 20. század, Osiris-2000, Budapest 1996.

Komlos, John: Az Osztrák- Magyar Monarchia mint közös piac. Bp. 1989.

Kontler Kászló: Az állam rejtelmei. Brit konzervativizmus és a politika kora újkori nyelve, Atlantisz 1997.

Kosáry Domokos: Magyarország és a nemzetközi politika 1848-1849-ben, História- MTA Történettudományi Intézete, Budapest 1999.

Köves Erzsébet: Kelet és Nyugat. Orosz eszmék I. Miklós korában, Budapest 1982.

Krausz, Tamás: A cártól a komisszárokig, Budapest, 1987.

Landes, D. S.: Az elszabadult Prométheusz. Technológiai változások és ipari fejlődés Nyugat Európában 1750-től napjainkig. Budapest, Gondolat, 1986.

Lefebvre, Georges: Napóleon, Gondolat 1975.

Lilón D. – Nagy M. – Santosné Blastik M. – Semsey V. – Szilágyi Á.J. : Latin-Amerika 1750-1840 – A gyarmati rendszer felbomlásától a független államok megalakulásáig, Budapest, KRE – L’Harmattan, 2013.

Ludassy Mária: A trón, az oltár és az emberi jogok. Katolikus és liberális gondolkodók a restauráció korabeli Franciaországban, Magvetõ, Budapest 1984.

Ludassy Mária (szerk.): Az angolszász liberalizmus klasszikusai I. Atlantisz, Budapest 1991.

Magyar László afrikai utazásai, Budapest, Panoráma, 1985.

Majoros István: Sedan. Francia-porosz háború 1870-1871, Zrínyi, 1993.

Majoros István: Vereségtől a győzelemig. Franciaország a nemzetközi kapcsolatok rendszerében 1871-1920, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2004.

Manent, Pierre: A liberális gondolat története, Tanulmány Kiadó, Pécs, 1994.

Mannheim Károly: A konzervativizmus. Tanulmány a tudás szociológiájáról., Cserépfalvi, Budapest 1994.

Matuz József: Az Oszmán Birodalom története, Budapest 1990.

Mátyás Antal: A korai közgazdaságtan története, Aula, 1999.

Mérei Gyula: Föderációs tervek Délkelet-Európában és a Habsburg monarchia, Kossuth, Budapest 1965.

Múltunk, 1998/3-4. – Liberalizmus

Múltunk, 2000/4. – Anarchizmus

Múltunk, 2001/2-3. – Szocializmus

Múltunk, 2002/3-4. - Konzervativizmus

Németh István: Németország története. Egységtől az egységig, 1871-1990, Aula, Budapest 2002.

Niederhauser Emil: Kelet-Európa története, História - MTA Történettudományi Intézete, Budapest 2001.

Niederhauser, Emil - Sargina, Ludmilla: Az orosz kultúra a 19. században, Budapest, 1970.

Ormos Mária - Majoros István: Európa a nemzetközi küzdőtéren. Felemelkedés és hanyatlás 1814 - 1945, Janus/Osiris, Budapest 1998.

Palotás Emil: A Balkán-kérdés az osztrák-magyar és az orosz diplomáciában a XIX. század végén, Akadémiai Kiadó, Budapest 1972.

Palotás Emil: Az osztrák - Magyar Monarchia balkáni politikája a berlini kongresszus után 1878 - 1881, Akadémiai, Budapest 1982.

Pete László: Olaszország Története a Kezdetektől Napjainkig, [Budapest]: Rubicon Intézet, 2023.

Price, Roger: Franciaország története, Osiris, 1996.

Quinton, Antony: A tökéletlenség politikája. Az angol konzervatív gondolkodás vallásos és szekuláris tradíciója Hookertől Oakeshottig Tanulmány Kiadó, Pécs 1995.

Raffay Ernő: A vajdaságoktól a birodalomig. Az újkori Románia története, Szeged 1989.

Rátz Kálmán: A pánszlávizmus története, Kisebbségkutatás Könyvek, Budapest 2000.

Reischauer, Edwin O.: Japán története. Maecenas, Bp. 1995.

Roberts, Martin: Európa története 1789-1914. Az ipari forradalom és a liberalizmus kora. Budapest, 1992.

Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép és Délkelet-Európában a 19. és 20. században, Napvilág, Budapest 1998.

Rostoványi, Zsolt.: Mit kell tudni az iszlámról? Budapest, Kossuth, 1983.

Salgó László - Balogh András: A gyarmati rendszer története, 1870-1955. Kossuth, 1980.

Sellers, Charles - May, Henry - Mcmillen, Neil R.: Az Egyesült Államok története, Maecenas, 1995.

Simon Róbert: A Korán világa, Helikon, 1987.

Soboul, A.: A francia forradalom története, 1789-1799, Kossuth, 1986.

Szarka, László(szerk.): Csehország a Habsburg Monarchiában, Budapest, 1989.

Székely Gábor: Béke és háború. A nemzetközi szervezetek története, Napvilág Kiadó, Budapest 1998.

Szilágyi Ágnes Judit: Az "Atlantisz-álom" a Modernizáció és a Nacionalizmus Korában: Portugália és Brazília, 1889-1930. Budapest, L'Harmattan Kiadó, 2022.

Szokolay Katalin: Lengyelország története, Balassi, Budapest 1996.

Szvák, Gyula (szerk.): Szürke eminenciások, Budapest, Kozmosz, 1989.

Taylor, A. J. P.: Harc a hatalomért. Európa 1848-1918, Scolar, Budapest 2000.

Tokody Gyula-Niederhauser Emil: Németország története, Akadémiai Kiadó, 1983.

Topolski, J.: Lengyelország története, Gondolat, Budapest, 1989.

Tulard, Jean: Napóleon, Osiris 1997.

Urbán Aladár: Európa a forradalom forgószelében 1848-1849, Kossuth, Budapest 1970.

Vadász Sándor (szerk.): Tanulmányok a francia forradalom történetéből, Kossuth 1989.

Vadász Sándor: Emberek és eszmék a francia forradalomban, 1789-1799, Gondolat 1989.

Wittman Tibor: Latin-Amerika története, Gondolat 1971. (második kiadás 1978.)

Zsigmond László: Claude-Henri Saint-Simon. A XIX. század politikai gondolkodásának történetéből, Akadémiai, Budapest, 1977.

Zsigmond László: August Comte. A XIX. század politikai gondolkodásának történetéből, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1984.


Jelenkori egyetemes történelem, 1918 - 1991

Jelenkori egyetemes történelem, 1914–2001

I. A vizsga két részből, írásbeliből (6–12 kérdést tartalmazó tesztből) és szóbeliből áll.

1. Szószedet az írásbeli tesztkérdésekben előforduló fogalmakhoz:

algériai háború, állóháború, angol megbékélési politika (appeasement), antikomintern paktumot, apartheid rendszer, Balkán-konferencia, Balkán Szövetség, Balti Paktum, Berlin-Róma tengely, berlini fal, Bretton Woods-i értekezlet, Brezsnyev-doktrina, Briand-Kellogg paktum, Chaco-háború, Csehszlovák Köztársaság (I. és II.), Dawes-terv, D-Day, enózisz-mozgalom (EOKA), enyhülési politika, Európa-gondolat, falange, feltartóztatási doktrína, Francia Köztársaság (III., IV. és V.), GATT, genfi leszerelési konferencia, hadikommunizmus, háromhatalmi egyezmény, Heimwehr-mozgalom, helsinki záróokmány, Hoover-maratórium, IBRD, IMF, keleti szerződések az NSZK-val, KGST, Kisantant, kolhoz, Kommunista Internacionálé, korlátlan tengeralattjáró-háború kubai rakéta válság, kvantung hadsereg, locarnói szerződés, luzitán integralizmus, Marshall-terv, maastrichti szerződés, Mitteleurópa, Molotov-Ribbentrop-paktum, Mountbatten-terv, müncheni egyezmény, nagy ugrás” és a „kiigazítás” Kínában, NEP, New Deal, Négyhatalmi egyezmény, Németország-szerződés, Népszövetség, népszövetségi mandátum rendszer, osztrák államszerződés, osztrák komplex feladatterv (1970-1983), pánafrikanizmus, Párizs-környéki békeszerződések, permanens forradalom elmélete, peronizmus, rapallói szerződés, „római menetelés”, SALT-I., SALT-II., Sinatra-doktrina, spanyol polgárháború, spanyolnátha, szovhoz, Tardieu-terv, Tájékoztató Iroda (Kominform), Triffin dilemma, Varsói Szerődés, Young-terv.

2. Szószedet az írásbeli tesztkérdésekben előforduló nevekhez:

Gamal Abden-Nasszer, K. Adenauer, Salvador Allende, G. Andreotti, J.V. Andropov, C. Attlee, R. Barzel, G. Bauer, E. Beneš, Léon Blum, L.I. Brezsnyev, J. Broz Tito, H. Brugmans, H.Brüning, Ny.I. Buharin, Marcelo Caetano, K. Carstens, N. Ceausescu, A. Césaire, Neville Chamberlain, Jacques Chirac, W. Churchill, G. Clemenceau, W. Cuno, K.U. Csernyenko, G.V. Csicserin, É. Daladier, A. Dubček, K. Fehrenbach, Mahátma Gandhi, M. Garvey, Alcide de Gasperi, Charles de Gaulle, E. Gierek, Valéry Giscard d’Estaing, F. Foch, F. Franco, M. Gorbacsov, D. L. George, G. Heinemann, R. Herzog, Th. Heuss, Paul von Hindenburg, A. Hitler, Ny. Sz. Hruscsov, L.B. Kamenyev, Radovan Karadzsics, Musztafa Kemál, A. F. Kerenszkij, Sz. Kirov, Bruno Kreisky, V.I. Lenin, M.M. Litvinov, E. Ludendorff, H.Luther, H. Lübke, III. Makáriosz ciprusi érsek, Iuliu Maniu, Mao Ce-Tung, George C. Marshall, W.Marx, T.G. Masaryk, François Mitterrand, V. Molotov, J. Monnet, B. Mussolini, H.Müller, F. von Papen, H. P. Pétain, Józef Klemens Piłsudski, Georges Pompidou, P. Ramadier, Walther Rathenau, J. Rau, Joachim von Ribbentrop, F. D. Roosevelt, A.O. Salazar, W. Scheel, Ph.Scheidemann, K. von Schleicher, Robert Schuman, G.Stresemann, Anvar Szadat, J.V. Sztálin, L.D. Trockij, Harry S. Truman, Richard von Weizsäcker, J.Wirth, P. van Zeeland, G.J. Zinovjev.

3. Szószedet az írásbeli tesztkérdésekben előforduló földrajzi nevekhez:

Albánia, Bengália, Brit-India, Ciprus, Danzig, Etiópia, Dél-Nyugat-Afrika, Guantánamói-öböl, Hindusztán, Indokína, Kelet-Poroszország, Königsberg, Mandzsúria, Normandia, Pakisztán, Pandzsáb, , Rajna-vidék, Ruhr-vidék, Saar-vidék, Szerb-Horvát-Szlovén Állam vagy Királyság, Szudéta-vidék, Török Birodalom.

 

II. A szóbeli vizsgán a hallgatók tételt húznak, amit önállóan dolgoznak ki és ismertetnek, egyben számot kell adniuk az előírt szakirodalom és a források ismeretéről is.

Kérdések (vizsgatételek) a szóbeli vizsgához:

 1. Az I. világháború menete.
 2. Az I. világháborút lezáró béketárgyalások és –szerződések. Az átrajzolt európai- és világtérkép.
 3. Európa az 1920-as években (Nemzetek Szövetsége, nemzetközi kapcsolatok, gazdasági és politikai-ideológiai folyamatok, mozgalmak, kormány- és államformák).
 4. Európa az 1930-as években. Az 1929-33-as gazdasági világválság és következményei. A fasizmus és a nemzeti szocializmus rendszere Olasz-, illetve Németországban. Az olasz fasizmus és a hitleri Németország (Nemzetek Szövetsége, nemzetközi kapcsolatok, gazdasági és politikai-ideológiai folyamatok, mozgalmak, kormány- és államformák).
 5. A gyarmatbirodalmak, 1918- 1945.
 6. Szovjet-Oroszország/Szovjetunió gazdasága, társadalma és politikai rendszere, 1917-1939.
 7. Az Amerikai Egyesült Államok gazdasága, társadalma, bel- és külpolitikája a két világháború között.
 8. Kelet-Ázsia és Japán felemelkedése 1945-ig.
 9. Modernizációs stratégiák, populista rendszerek Latin-Amerikában a XX. század első felében.
 10. A második világháború, 1939-1945. Az Egyesült Nemzetek Szervezete.
 11. Európa megosztása, 1945-1949
 12. A hidegháborús (bipoláris) nemzetközi rendszer történetének főbb szakaszai és töréspontjai, 1947-1991.
 13. A Közös Piactól az Európai Unióig – a nyugat-európai gazdasági integráció. Az euro-atlanti biztonságpolitika – a NATO, 1945-1992.
 14. A Szovjetunió a II. világháború után: gazdaság, társadalom, bel- és külpolitika. A Szovjetunió és a kelet-európai államszocialista rendszerek viszonya; a KGST és a Varsói Szerződés, 1945-1991.
 15. Az Amerikai Egyesült Államok gazdasága és társadalma a második világháború után. A Pax Americana és a világrendszer.
 16. Katonai és személyi diktatúrák Latin-Amerikában a XX. század második felében.
 17. A brit, a francia és a portugál dekolonizáció Ázsiában és Afrikában a II. világháború után. Az Egyesült Királyság, Franciaország és Portugália tengerentúli politikája, 1945-2000.
 18. Nyugat-Ázsia és Észak-Afrika: A Közel- és Közép-Kelet geopolitikai erőtere a II. világháború után. Az arab világ és Izrael konfliktusa, 1945-2000.
 19. A dekolonizáció és a szubszaharai-Afrika országai és társadalmai a függetlenség kivívása után. Az apartheid rendszere Dél-Afrikában.
 20. A két Korea és Japán a XX. század második felében.
 21. Kína a XX. században.
 22. Délkelet-Ázsia a XX. században (fogalmi tisztázás, gyarmati idők, az ASEAN-országok), Dél-Ázsia (India, Pakisztán és Banglades létrejötte, gyarmati örökség, modernitás).
 23. A XXI. század felé - a kétpólusú világrendszer vége, az USA, Kína, India, Oroszország; a terrorszervezetek.

 

III. Irodalomjegyzék a vizsgára való felkészüléshez:

1. Kötelezően választható tankönyvek:

20. századi egyetemes történet I-II. kötet, (szerk.: Németh István). Osiris, Budapest, 2005.

20. századi egyetemes történet I-II-III, (szerk.: Diószegi István, Harsányi Iván, Krausz Tamás, Németh István). Korona Kiadó, Budapest, 1999-2001.

Oxford világtörténet a 20. században, (szerk.: Michael Howard, Wm. Roger Louis). Napvilág Kiadó, Budapest, 2003.

 

2. Forráskiadványok, melyek ismerete kötelező:

Ádám Magda – Ormos Mária (szerk.): Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről 1919-1920. Trianon, Akadémiai, Budapest, 2004.

Almási János - Girus Károly - Kis Aladár: Nyugat-Európa és az Egyesült Államok 1918-1939. Új- és legújabbkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény 2/1. köt. Tankönyvkiadó, Budapest,1976.

Balogh András (szerk.): Szöveggyűjtemény a gyarmatosítás és a nemzeti felszabadító mozgalom történetéhez, 1914-1939. Tankönyvkiadó, Budapest, 1974.

Csizmadia Sándor - Molnár Gusztáv - Pataki Gábor Zsolt (szerk.): Geopolitikai szöveggyűjtemény, Budapest, 1999.

Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések, 1918-1945. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó - Gondolat, Budapest, 1983.

Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések, 1945 - 1982, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó - Gondolat, Budapest, 1985.

Lugosi Győző (szerk.): Dokumentumok a Közel- és Közép-Kelet történetéhez, 1914-1980, Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.

Németh István (szerk.): Európa 1945-2000. A megosztástól az egységig, Aula, Budapest, 2004.

 

3. Ajánlott irodalom:

Anderle Ádám - José Girón (szerk.): Diktatúra és demokrácia között - tanulmányok a latin-amerikai politikai átmenetről, JATE, Szeged, 1997.

Andor László: Összehasonlító gazdaságtan - globális szemléletben, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2008.

Andor László - Surányi Róbert: Roosevelt - Churchill, Pannonica, Budapest, 1999.

Apor Éva: Irán, birodalmak, hagyományok, Körösi Csoma Társaság, 1994.

Ádám Magda: A kisantant és Európa 1920-1929, Akadémiai, Budapest, 1989.

Ádám Magda: A kisantant, 1920-1938, Kossuth, Budapest, 1981.

Balogh András: Bevezetés Délkelet-Ázsia történelmébe, Eötvös Kiadó, Budapest, 2015.

Balogh András – Rostoványi Zsolt – Búr Gábor – Anderle Ádám: Nemzet és nacionalizmus Ázsiában, Afrikában, Latin-Amerikában, Korona Kiadó, Budapest, 2003.

Balogh László: Románia története, Aula, Budapest, 2002.

Békés Márton: Amerikai neokonzervativizmus. Egy kisiklott ellenforradalom, Századvég, Budapest, 2008.

Berend T. Iván - Ránki György: Közép- és Kelet-Európa gazdasági fejlődése a 19-20. században, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1976.

Berend T. Iván: Európa gazdasága a 20. században, História, Budapest, 2008.

Bibó István: Az európai egyensúlyról és békéről. In: Válogatott tanulmányok II. köt. Magvető, Budapest, 1986.

Borhi László: Az Egyesült Államok és a szovjet zóna (1945-1990). Kronológia, História könyvtár, Budapest, 1994.

G. de Cortázar – G. Vesga: Spanyolország története, Osiris, Budapest, 2001.

Diószegi István: A hatalmi politika másfél évszázada 1789 - 1939, História-MTA, Budapest, 1994.

Egedy Gergely: Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok elméletébe, HVGORAC, Budapest, 2007.

Egedy Gergely: Brit konzervatív gondolkodás és politika (XIX-XX. század), Századvég Kiadó, Budapest, 2005.

Egedy Gergely: Nagy-Britannia története, Aula, Budapest, 1999.

Fejtő Ferenc: A népi demokráciák története, Magvető, Budapest, 1991.

Fejtő Ferenc: Rekviem egy hajdanvolt birodalomért. Ausztria-Magyarország szétrombolása, Atlantisz, Budapest, 1997.

Fischer Ferenc: A megosztott világ. A Kelet-Nyugat, Észak-Dél nemzetközi kapcsolatok fő vonásai, 1941-1991, Budapest, 1996. (legújabb kiadás: Dialóg Campus, Pécs. 2001.)

Fischer Ferenc: A „háború utáni háború” 1919-1933. Dialóg Campus, Pécs-Budapest, 2014.

Font Márta – Krausz Tamás – Niederhauser Emil – Szvák Gyula: Oroszország története, Maecenas, Budapest, 1997.

Gazdag Ferenc: Európai integráció és külpolitika, Osiris, Budapest, 2005.

Gazdag Ferenc: Franciaország története, 1945 - 1995, Zrínyi, Budapest, 1995.

Gergely Jenő: A pápaság története, Kossuth, Budapest, 1982.

Harsányi Iván: A félperifériáról a centrum felé, Publikon, Pécs, 2011.

Hobsbawm, E. J.: A szélsőségek kora. A rövid 20. század története 1914-1991. Pannonica Kiadó, Bp. 1998.

Horváth Emőke – Lehoczki Bernadett: Diplomácia és Nemzetközi Kapcsolatok: Amerika a XIX-XXI. Században: Tanulmánykötet, Budapest: L'Harmattan, 2019.

Horváth Gyula - Anderle Ádám: Perón - Che Guevara, Pannonica, Budapest, 2000.

Horváth Jenő – Paragi Beáta – Csicsmann László: Nemzetközi kapcsolatok története 1941-1991, Grotius könyvtár, Veszprém, 2009.

J. Nagy László: Az arab országok története a XIX-XX. században. Eötvös Kiadó, Budapest, 1997.

Janeiro, Helena P.: Salazar és Pétain - Portugál-francia kapcsolatok a második világháború alatt (1940-44) Osiris Kiadó, Budapest, 2004.

Jelavich, Barbara: A Balkán története, II. kötet, 20. század, Orisis-2000, Budapest, 1996.

Jordán Gyula: Kína története, Aula, Budapest, 1999.

Juhász József - Márkusz László – Tálas Péter – Velki László: Kinek a békéje? Háború és béke a volt Jugoszláviában, Zrínyi, Budapest, 2003.

Juhász József: Volt egyszer egy Jugoszlávia, Aula, Budapest, 1999.

Kennedy, Paul: A nagyhatalmak tündöklése és bukása: Gazdasági változások és katonai konfliktusok 1500-2000, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992.

Kerekes György: Kubától Chiléig. Forradalmak és ellenforradalmak Latin-Amerikában, Budapest, 1974.

Keynes, John Maynard: A békeszerződés gazdasági következményei, Európa, Bp. 2000.

Kissinger, Henry: Diplomácia, Panem - McGraw-Hill-Grafo, Bp. 1996.

Kogelfranz, Siegfried: Jalta öröksége, Független Kiadó, 1990.

Kövics Emma: Az európai egység kérdése és Németország 1919-1933, Akadémiai, Budapest, 1992.

Krausz Tamás: Antiszemitizmus, Holokauszt, államszocializmus, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.

Krausz Tamás: Lenin. Társadalomelméleti rekonstrukció, Napvilág, Budapest, 2008.

Krausz Tamás: Szovjet thermidor. A sztálini fordulat szellemi előzményei 1917-1928, Napvilág, 1996.

Krausz Tamás: Sztálin élete és kora, Pannonica, Budapest, 2003.

Láng Imre: Az Egyesült Államok története 1945 után, Universitas, 1995.

Lipták Dorottya - Ring Éva (szerk.): Tradíciók és modernitás. Közép- és kelet-európai perspektívák, Budapest, 1996.

Lukacs, John: 1945. A nulla év. Európa, Budapest, 1996.

Lukacs, John: Az európai világháború 1939-1941. Európa, Budapest, 1995.

Németh István: Németország története. Egységtől az egységig, 1871-1990, Aula, Budapest, 2002.

Niederhauser Emil: Kelet-Európa története, História, MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 2001.

Ormos Mária - Majoros István: Európa a nemzetközi küzdőtéren. Felemelkedés és hanyatlás 1814 - 1945, Janus/Osiris, Budapest, 1998.

Ormos Mária: Hitler, T-Twins, 1993.

Ormos Mária – Harsányi Iván: Mussolini – Franco, Pannonica, Budapest, 2001.

Ormos Mária: Politikai eszmék, politikai gyakorlatok a 20-21. században, Napvilág, Budapest, 2009.

Oszetzky Tamás: Arab-izraeli háborúk, Zrínyi, Bp. 1984.

Palotás Emil: Kelet-Európa története a 20. század első felében, Osiris, Budapest, 2003.

Pándi Lajos: Köztes Európa 1763-1993, Budapest, 1995.

Pete László: Olaszország Története a Kezdetektől Napjainkig, [Budapest]: Rubicon Intézet, 2023.

Polonyi Péter: Kína története, Maecenas, Budapest, 1994.

Price, Roger: Franciaország története, Osiris, Budapest, 1996.

Ránki György: Gazdaság és külpolitika. A nagyhatalmak harca a délkelet-európai gazdasági hegemóniáért, 1919-1939, Magvető, Budapest, 1981.

Réti György: Albánia sorsfordulói, Budapest, 2000.

Ring Éva: Államnemzet és kultúrnemzet válaszútján, Eötvös, Budapest, 2004.

Roberts, Martin: Európa története, 1900-1973. Az új barbárság kora? Akadémiai, Budapest, 1992.

Romsics Ignác (szerk.): Integrációs törekvések Közép- és Kelet-Európában a 19. és a 20. században, Teleki László Alapítvány, Budapest, 1997.

Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép és Délkelet-Európában a 19. és 20. században, Napvilág, Budapest, 1998.

Sellers, Charles - May, Henry - Mcmillen, Neil R.: Az Egyesült Államok története, Maecenas, Bp. 1995.

Shirer, William L.: A Harmadik Birodalom felemelkedése és bukása, Teleteacher, 1995.

Sokcsevits Dénes - Szilágyi Imre - Szilágyi Károly: Déli szomszédaink története, Budapest, 1994.

Szarka László: A szlovákok története, Budapest, 1994.

Székely Gábor: Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története, Napvilág Kiadó, Budapest, 1998.

Székely Gábor: Háborúk, forradalmak és a fasizmus kora, Volos Kiadó, 2014.

Szilágyi Ágnes Judit: Az "Atlantisz-álom" a Modernizáció és a Nacionalizmus Korában: Portugália és Brazília, 1889-1930, Budapest, L'Harmattan Kiadó, 2022.

Szilágyi István: Portugália a huszadik században, L’Harmattan, Bp. 2015.

Szokolay Katalin: Lengyelország története, Balassi, Budapest, 1996.

Taylor, A. J. P.: A második világháború okai, Scolar, Budapest, 1998.

Taylor, A. J. P.: Európa tündöklése és bukása, Scolar, Budapest, 1999.

Zöllner, Erich: Ausztria története, Osiris, 1998.